U skladu sa članom 12. Zakona o bezbednosti hrane i nadležnosti u oblasti bezbednosti hrane između Ministarstva zdravlja (sanitarna inspekcija) i Ministarstva poljoprivrede, trgovine i vodoprivrede (fitosanitarna inspekcija, veterinarska i poljoprivredna inspekcija) je podeljena na sledeći način:

U fazi uvoza i tranzita

  • Hrane životinjskog porekla – granična veterinarska inspekcija
  • Hrane biljnog porekla – fitosanitarna inspekcija
  • Mešovite hrane – granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija

U fazi izvoza

  • Hrane životinjskog porekla – granična veterinarska inspekcija
  • Hrane biljnog porekla – fitosanitarna inspekcija
  • Mešovite hrane – granična veterinarska i fitosanitarna inspekcija
  • Vina i alkoholna pića – poljoprivredna inspekcija

Sanitarna inspekcija je nadležna za kontrolu nove hrane (hrana ili sastojci hrane koji se do sada nisu koristili u ishrani ljudi), dijetetskih proizvoda, dečije hrane – zamene za mleko, dijetetskih suplemenata i soli za ishranu ljudi i proizvodnju aditiva, aroma, enzimskih preparata neživotinjskog porekla i pomoćnih sredstava neživotinjskog porekla, vode za piće u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i vode za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa. Sanitarna inspekcija nadležna je i za kontrolu predmeta opšte upotrebe.

Nova hrana se uključuje u prehrambene aditive, arome, enzimske preparate i hranu dobijenu genetskom modifikacijom koji su odobreni za upotrenu u hrani u skladu sa posebnim propisima.

Zakonski okvir

U maju 2009. godine usvojeni su Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o veterinarstvu i Zakon o zdravlju bilja. Ovim zakonima i odgovarajućim podzakonskim aktima između ostalog uređuje se način vršenja sanitarne i veterinarsko – sanitarne kontrole pri uvozu, izvozu i tranzitu robe.

Pročitajte još:  Reeksport bez uvoza robe u Srbiju

Gde se sprovodi sanitarna kontrola

Hrana pri uvozu mora da se upućuje na granične prelaze gde postoji za to nadležna granična veterinarska ili fitosanitarna inspekcija. Ministar zdravlja bliže propisuje uslove stavljanja u promet nove hrane. Kontrola sanitarne ispravnosti se vrši u unutrašnjosti zemlje, tako da se može uputiti na bilo koju carinsku ispostavu.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Postupak uvoza/izvoza/tranzita

Lice odgovorno za pošiljku pri uvozu mora da najavi pošiljku, odnosno prijavi pošiljku za pregled, plati naknade za pregled i preduzme druge mere koje naredi granični inspektor. Kontrola na graničnom prelazu sastoji se od pregleda dokumentacije, identifikacije pošiljke i fizičkog pregleda pošiljke. Ako pošiljka stigen na granični prelaz na kome nije organizovana relevantna inspekcija organ carinske službe zabraniće uvoz takve pošiljke odnosno naredić da se vrati pošiljaocu ili uputi na najbliži granilni prelaz na kome je organizovana inspekcija. Carinski organ ne može ocariniti pošiljku pre nego što granični inspektor utvrdi da nema sanitarnih smetnji za uvoz te pošiljke.

Zabranjeno je stavljanje u promet hrane koja nije bezbedna. Hrana nije bezbedna ako je štetna po zdravlje ljudi i ako nije pogodna za ljudsku ishranu. Hrana biljnog porekla nije bezbedna ukoliko sadrži proizvode za zaštitu bilja, biocide ili zagađivače ili njihove metabolite ili reaktivne proizvode koji prelaze maksimalno dozvoljenu količinu ostataka ili njihova upotreba nije odobrena i dozvoljena.

Pročitajte još:  Privremeni uvoz/izvoz - ATA karnet

Korisni kontakti

Ministarstvo zdravlja:
Tel: +381 11 3613 734, +381 11 3616 540
WWW: www.zdravlje.gov.rs

Republička sanitarna inspekcija
Tel: +381 11 3115 779

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprimvrede
Tel: +381 11 3065 038, +381 11 3065 039
WWW: http://www.mpt.gov.rs/

Uprava za zaštitu bilja
Tel: +381 11 311 7729

Uprava za veterinu
Tel: +381 11 2605 630

Start typing and press Enter to search