Aktivno oplemenjivanje je postupak s ekonomskim dejstvom, kojim se robi koja se uvozi u carinsko područje Republike Srbije daju povlastice u vidu odlaganja plaćanja ili povraćaja uvoznih dažbina radi obrade i ponovnog izvoza ili izvoza iz carinskog područja Republike Srbije u obliku dobijenih proizvoda, a da ta obrada ne šteti osnovnim interesima proizvođača u Republici Srbiji.

Postupak aktivnog oplemenjivanja

Postupak aktivnog oplemenjivanja je regulisan odredbama čl. 143. – 156. Carinskog zakona (”Službeni glasnik RS”, broj 18/10), i odredbama čl. 263. – 288. i 300. – 317. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom (”Službeni glasnik RS”, broj 93/10).

Zahtev za izdavanje odobrenja za sprovođenje postupka aktivnog oplemenjivanja podnosi se u pisanoj formi i u skladu sa obrascem koji se popunjava u skladu sa uputstvom.

Carinski organ može da dozvoli da se zahtev za produženje ili izmenu odobrenja podnese u obliku uobičajenog pisanog zahteva (a ne na propisanom obrascu).

Roba se prijavljuje za postupak aktivnog oplemenjivanja podnošenjem JCI – C5 po sistemu odlaganja ili C4 po sistemu povraćaja carinskom organu početka postupka navedenog u odobrenju, u roku važenja odobrenja.

Ako su carinski organ početka postupka i nadzorni carinski organ različiti organi, u tom slučaju carinski organ početka postupka je obavezan da dostavi nadzornom carinskom organu kopiju JCI o stavljanju robe u aktivno oplemenjivanje.

Postupak aktivnog oplemenjivanje u carinskom području Republike Srbije uz primenu jednog ili više procesa oplemenjivanja, može se odobriti:

 1. po sistemu odlaganja koji podrazumeva da se na stranu robu namenjenu ponovnom izvozu u obliku dobijenih proizvoda ne plaća carina niti roba podleže merama trgovinske politike, ili
 2. po sistemu povraćaja koji podrazumeva da se strana roba stavlja u slobodan promet uz plaćanje dažbina, a nosilac odobrenja po ovom sistemu ostvaruje pravo na povraćaj carinskog duga ili otpust carine, ako se roba izveze iz carinskog područja u obliku dobijenih proizvoda.
Pročitajte još:  Reeksport bez uvoza robe u Srbiju

Podnosilac zahteva za korišćenje aktivnog oplemenjivanja može zahtevati aktivno oplemenjivanje po sistemu odlaganja ili po sistemu povraćaja dažbina. Ako su ispunjeni uslovi za oba sistema podnosilac zahteva može izabrati za njega povoljniji sistem.

Kada se proizvodi dobijeni u postupku aktivnog oplemenjivnja, stavljaju u slobodan promet, primenjuju se mere predviđene propisima koji uređuju trgovinu robom a koje se primenjuju za stavljanje robe u slobodan promet.

U postupku aktivnog oplemenjivanja mogu se obavljati sledeće proizvodne radnje:

 1. obrada proizvoda, uključujući montažu, sklapanje i ugradnju u drugi proizvod,
 2. prerada proizvoda, prerada proizvoda ekvivalentnom robom
 3. popravka robe, uključujući njenu restauraciju i dovođenje u ispravno stanje, ili
 4. upotreba određene robe, koju propiše Vlada, koja nije sadržana u dobijenim proizvodima, ali koja omogućava ili olakšava proizvodnju tih proizvoda, čak i ako je u potpunosti ili delimično iskorišćena u proizvodnji, osim sledeće robe:
  •  gorivo i drugi izvori energije, osim onih, koji su (nužno) potrebni za ispitivanje dobijenih proizvoda ili za utvrđivanje grešaka kod popravke konkretne uvozne robe,
  • druga maziva osim onih koja su potrebna za ispitivanje, podešavanje i povlačenje (vraćanje) dobijenih proizvoda,
  • oprema i alat

Ekvivalentna roba i normativi

Ekvivalentna roba u procesu aktivnog oplemenjivanja je domaća roba koja se koristi umesto uvozne robe u proizvodnji proizvoda. U odobrenju za aktivno oplemenjivanje, na zahtev nosioca odobrenja i uz ispunjenje propisanih uslova, može se odobriti upotreba ekvivalentne robe u proizvodnji dobijenih proizvoda, umesto uvozne robe.

Pročitajte još:  Veterinarski propisi u Srbiji

Ekvivalentna roba mora imati ista trgovačka i tehnička svojstva, istu tarifnu oznaku kao uvozna roba, što podnosilac zahteva treba argumentovano obrazložiti. Pri upotrebi ekvivalentne robe u postupku aktivnog oplemenjivanja u skladu sa članom 144. Carinskog zakona nije potrebno da se obave formalnosti za njeno stavljanje u taj postupak.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Korišćenje ekvivalentne robe ili prethodnog izvoza ne menja poreklo izvezene robe koja zadržava svoje stvarno poreklo. Od situacije gde se vrši postupak aktivnog oplemenjivanja uz upotrebu ekvivalentne robe treba razlikovati situaciju kada se u procesu izrade dobijenih proizvoda koristi i domaća roba.

U ovakvim situacijama, nosilac odobrenja u svom zahtevu za odobrenje postupka mora naglasiti i normativom dokumentovati korišćenje domaće robe u postupku aktivnog oplemenjivanja.

Normativ je količina ili procenat proizvoda koji su dobijeni oplemenjivanjem date količine uvozne robe. Normativi će se utvrditi u odobrenju ili u trenutku stavljanja predmetne robe u postupak.

Normativi se utvrđuju, kada je to moguće, na osnovu proizvodnih i drugih tehničkih podataka, a ako takvi podaci nisu dostupni, na osnovu podataka koji se odnose na istovrsne proizvodne radnje. Normativ ili metodu za određivanje normativa nadležni carinski organ može proveravati naknadno.

Carinski organ, u izuzetnim slučajevima, može normative utroška robe utvrditi i nakon stavljanja robe u postupak, ali najkasnije kod određivanja novog carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe.

Udeo uvozne robe ugrađene u dobijeni proizvod izračunava se u cilju:

 • utvrđivanja uvoznih dažbina koje se moraju platiti,
 • utvrđivanja iznosa koji se odbija pri nastanku carinskog duga ili
 • primene mera trgovinske politike.
Pročitajte još:  TIR Karnet - šta i kako ?

Ovaj udeo izračunava se primenom količinskog ili vrednosnog metoda u zavisnosti od okolnosti ili nekim drugim metodom, koja daje iste ili odgovarajuće rezultate.

Postupak obračuna sprovodi se primenom količinskog metoda u sledećim situacijama:

 1. kada se proizvodi samo jedna vrsta dobijenih proizvoda – odgovarajuća količina uvezene robe, za koju se smatra da je sadržana u dobijenim proizvodima
 2. kada se proizvodnim radnjama dobije nekoliko vrsta dobijenih proizvoda i u svakom od tih proizvoda su sadržani svi sastavni delovi uvezene robe – količina uvezene robe za koju se smatra da je sadržana u količini pojedinog dobijenog proizvoda.

Postupak aktivnog oplemenivanja okončaće se kada se za robu koja je bila stavljena u taj postupak, ili za dobijene ili prerađene proizvode odredi novi carinski dozvoljeni postupak ili upotreba (npr. postupak ponovnog izvoza, postupak tranzita, postupak carinskog skladištenja, postupak privremenog uvoza, novi postupak aktivnog oplemenjivanja, smeštaj robe u slobodnu zonu) u roku određenom u JCI – C5 ili C4 i kada je podnet obrazac za završetak postupka.

Detaljne odredbe Zakona i drugih propisa u vezi sa aktivnim oplemenjivanjem možete pronaći OVDE.

Start typing and press Enter to search