EUR1 je dokument koji označava i dokazuje preferencijalno poreklo robe.

EUR1 izdaju carinski organi u zemlji odakle se roba izvozi na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje tj. EUR1 dokument. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika na kojima je sporazum potpisan i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje odakle se roba izvozi.

Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje EUR1 dokumenta mora biti spreman da u svako doba na zahtev carinskih organa zemlje u kojoj je izdat dokument EUR1, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog protokola.

Carinski organi koji izdaju EUR1 dokument, preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog protokola. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Oni će takođe obezbediti da se obrasci pravilno popunjavaju. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

EUR1 dokument se stavlja na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Pročitajte još:  Sanitarna kontrola robe

Izjava na faturi umesto EUR1 obrasca

Preferencijalno poreklo robe može biti iskazano i na fakturi prodavca robe, ali pod uslovom, da ukupna vrednost na fakturi ne prelazi 6.000 evra za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa.

Izjava na fakturi može se sačiniti ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz zemlje proizvođača i ako ispunjavaju druge uslove iz protokola o preferencijalnom poreklu robe.

Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi mora biti spreman da u bilo koje vreme, na zahtev carinskih organa, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

Izjavu na fakturi izvoznik će sačiniti tako što će je otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u prilogu protokola i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje odakle se roba izvozi.

Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima. Izjave na fakturi moraju nositi originalni svojeručni potpis izvoznika.

EUR1 dokumentacija

EUR 1 dokument važi četiri meseca od dana izdavanja i mora se u tom periodu podneti carinskim organima zemlje u koju se roba uvozi.

EUR 1 dokument podnose se carinskim organima zemlje gde se roba uvozi u skladu sa postupcima koji se primenjuju u toj zemlji. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu, a takođe mogu zahtevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primenu ovog sporazuma.

Pročitajte još:  Nova pravila za izvoz prehrambenih proizvoda za SAD

EUR 1 dokument moraju da prate dokumenti koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o poreklu robe ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz zemlje proizvođača, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog protokola, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

  1. direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;
  2. dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u zemlji porekla robe, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;
  3. dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala izdatih ili sačinjenih u zemlji porekla, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje EUR1 dokumenta u obavezi je da dokumente čuva najmanje tri godine. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

Više informacija o preferencijalnom poreklu robe i EUR1 dokumentu možete pronaći OVDE.

Start typing and press Enter to search