TIR karnet (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je “Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe na temelju karneta TIR”.

TIR karnet je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sistem tranzitnim državama garantuje pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe (krijumčarenja).

Sistem TIR nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog transporta roba:

  • smanjuje troškove transporta smanjujući formalnosti i kašnjenja u tranzitu
  • olakšava kretanje u tranzitu primenom standardizovane regulative i dokumentacije
  • roba se kreće preko međunarodnih granica s minimalnim ometanjima i stajanjima
  • kašnjenja i troškovi transporta su smanjeni
  • nema potrebe za depozitom (garancijom) na granicama tranzitnih država
  • garantovano plaćanje carinskih i poreznih dažbina u slučaju zloupotrebe (do 50 000 $)
  • samo proverenim prevoznicima je dozvoljeno korištenje TIR karneta – čime se povećava sigurnost
  • smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu
  • sistem olakšava carinsku kontrolu i popratnu dokumentaciju

Vozila i kontejneri moraju zadovoljavati određene uslove kako bi mogli prevoziti robu u međunarodnom prijevozu s oznakom TIR.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Vozilo mora biti građeno tako da:

  • roba ne može biti izvađena ili unešena u zatvoreni deo vozila bez ostavljanja vidnih tragova pokušaja ili bez povrede carinskih obeležja
  • carinska obeležja se mogu lako i uspešno staviti
  • ne sadrži skriveni prostor u kojem bi se roba mogla sakriti
  • svi prostori u koje se može staviti roba su pristupačni za carinski pregled
Pročitajte još:  Transport opasne robe

Kontejner mora biti:

  • potpuno ili delimično zatvoren
  • trajne i dovoljno čvrste građe za višestruku uporabu
  • posebno namenjen olakšanju prevoza robe jednim ili različitim prevoznim sredstvima bez posebnog pretovara robe
  • namenjen lakom manipulisanju
  • napravljen tako da se lako puni i prazni

Za vozilo ili kontejner koje ispunjava uslove izdaje se “Uverenje o odobrenju za prevoz robe pod carinskim oznakama”, s rokom od dvee godine. Na vozilo ili kontejner mora biti stavljena pločica TIR.

Start typing and press Enter to search