Agencija za hranu i lekove SAD (FDA) 05/04/2016 usvojila je finalna sanitarna pravila za transport robe po osnovu novog Zakona o bezbednosti hrane u SAD, a koji su od značaja za sve izvoznike poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržište Sjedinjenih Američkih Država.

Ovo pravilo ima dejstvo na firme koje se bave prevozom hrane putem motornih i šinskih vozila, odnosno špeditera, prevoznika, firmi koje se bave utovarom i prijemom.

Uvodjenjem novih odredbi prema Zakonu o bezbednosti hrane (FSMA) nastoji se sprečiti kontaminiranje hrane za ljude i životinje tokom procesa transporta.

Nova pravila u okviru FSMA obezbedjuju da svaki prevoz hrane bude u skladu sa odgovarajućim sanitarnim uslovima tokom transporta.

Ovi sanitarni zahtevi su relativno fleksibilni kako bi industrija mogla da nastavi organizaciju transporta korišćenjem najbolje prakse kod čišćenja, inspekcije, održavanja, utovara i istovara robe, kao i samog funkcionisanja transportnih sredstva kojim će se roba prevoziti.

Akt o modernizaciji bezbednosti hrane (FSMA), koji je potpisivanjem postao zakon 2011. godine, omogućava Agenciji za hranu i lekove SAD (FDA – Food and Drug Agency) da se u svojim naporima uloženim u bezbednost hrane fokusira na sprečavanje problema, a ne da se primarno oslanja na reagovanje na probleme kada oni nastanu.

Od januara 2013. godine, FDA je predložila sedam temeljnih pravila vezano za rizik u okviru FSMA.

Do danas je šest od sedam temeljnih pravila postalo konačno — to su preventivne kontrole hrane za životinje, preventivne kontrole hrane za ljude, program verifikacije stranih dobavljača, standardi bezbednosti proizvoda, akreditacija revizora trećih strana i sada, sanitarni prevoz.

Pročitajte još:  Reeksport bez uvoza robe u Srbiju

Predstoji finalni propis vezano za namerno dodavanje substanci. Kada svih sedam temeljnih pravila FSMA postane finalno u 2016. godini, oni će zajedno funkcionisati u rizičnim situacijama na sistemskom sprečavanju kontaminacije hrane tokom celog procesa proizvodnje hrane, jačanjem sistema bezbednosti hrane i bolje zaštite javnosti.

Najraniji rokovi za usaglašavanje za određene firme počinju krajem 2016 godine.

SADRŽAJ FINALNIH PRAVILA

Pravilo o sanitarnom transportu će pomoći da se spreči kontaminacija hrane za ljude i životinje tokom transporta. Pravilo je vezano za rizik i predstavlja deo sprovođenja Zakona o sanitarnom prevozu hrane iz 2005. godine i FSMA, od strane FDA. Ovo pravilo se nadovezuje na važeće najbolje prakse u prevozu hrane i fokusirano je na to da pojedinci koji transportuju hranu koja je izložena nejvećem riziku od kontaminacije tokom transporta primenjuju odgovarajuće prakse sanitarnog transporta.

Pravila utvrđuju zahteve za vozila i transportnu opremu, poslove prevoza i obuku, evidenciju i odricanja. Ovi zahtevi su fleksibilni kako bi omogućili transportnoj industriji da nastavi sa korišćenjem najboljih praksi u pogledu čišćenja, inspekcije, održavanja, utovara, istovara, i rukovanja vozilima i transportnom opremom. Ovo pravilo ima dejstvo na firme koje se bave prevozom hrane putem motornih i šinskih vozila, odnosno špeditera, prevoznika, firmi koje se bave utovarom i prijemom.

Ova pravila se primenjuju na izvoznike u drugim zemljama koji prevoze hranu u SAD direktno motornim ili šinskim vozilima (iz Kanade ili Meksika), ili brodom ili avionom, i organizuju prebacivanje netaknutih kontejnera na motorno ili šinsko vozilo radi prevoza u okviru SAD, ako će se ta hrana konzumirati ili distribuirati u SAD. Hrana koja putuje po SAD motornim ili šinskim vozilom (na primer, od Kanade do Meksika) ali se ne konzumira ili distribuira u ovoj zemlji ne podleže ovim pravilima. Kompanije uključene u prevoz hrane namenjene izvozu su obuhvaćene ovim propisom sve dok pošiljka ne stigne na američku granicu.

Pročitajte još:  Carinske povlastice

Namera FDA je da napravi finalno pravilo za sanitarni prevoz na osnovu najbolje prakse postojećih firmi i da ne premešta odgovornost za bezbednost hrane na one učesnike u indutriji prevoza koji nemaju odgovornost za bezbednost hrane u svom redovnom poslovanju (na primer, železnički operatori).

Ova finalna pravila se oslanjaju na snažna partnerstva sa privredom i stranim vladama u cilju obezbeđenja bezbednosti njihovih proizvoda za ishranu ljudi i životinja. Ova pravila su rezultat obimnog rada na terenu koji je FDA obavila sa domaćim i međunarodnim interesnim grupama. Finalna pravila, uključujući i izmene i dopune prvobitno predloženih rešenja koje je FDA napravila, ordažavaju doprinos koji su dale interesne grupe, uključujući i proces davanja javnih komentara.

ZA VIŠE INFORMACIJA

Najčešća pitanja i odgovori – FSMA: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm247559.htm

Internet stranica FSMA: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/default.htm

Sanitarni transport: http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm383763.htm

Preventivna kontrola hrane za ljude: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334115.htm

Preventivna kontrola hrane za životinje: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm366510.htm

Program verifikacije inostranih dobavljača: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm361902.htm

Bezbednost proizvoda: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm

Start typing and press Enter to search