Dozvole su isprave koje se, na zahtev podnosioca, izdaju za uvoz, izvoz ili tranzit pojedine robe. Ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, u skladu sa propisima, odlučuje o zahtevu za izdavanje dozvole. Roba koja se izvozi, uvozi, tranzitira ili se nalazi u nekom carinskom postupku podleže ispunjenju sanitarnih, veterinarskih i fitosanitarnih uslova, u skladu sa propisima.

U skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju (Službeni glasnik Republike Srbije 36/09) Vlada Republike Srbije može da propiše bliže uslove za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola, u skladu sa pravilima STO i propisima EU.

Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava:

 • Spoljna trgovina naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene regulisano je posebnim zakonom. Izdavanje dozvole za izvoz/uvoz sportskog i lovačkog oružja, delova i municije za to oružje, privrednog eksploziva, pirotehničkih proizvoda, azbesta, plemenitih metala i banknota je u nadležnosti Ministarstva finansija i privrede, koje izdaje dozvolu na osnovu saglasnosti Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova, kao i mišljenja Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Za uvoz, izvoz, odnosno tranzit opojnih droga, lekova koji sadrže opojne droge, psihotropnih supstanci i prekursora dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Ovo ministarstvo izdaje i odobrenje saglasnost za uvoz i izvoz određenih roba, kao što su vitamini, proizvodi od krvi, mikroorganizmi
 • Za uvoz i izvoz otrova i supstanci koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine
 • Uvoz i izvoz hemikalija vrši se u skladu sa Zakonom o hemikalijama i Zakonom o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini. Za uvoz i izvoz određene supstance za koju je utvrđeno ograničenje i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja, kao i za određene smeše i proizvode koji sadrže tu supstancu, sprovodi se postupak prethodnog obaveštenja, odnosno postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja
 • Za uvoz i izvoz izvora jonizujućih zračenja dozvolu izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
 • Uvoz, odnosno tranzit pošiljki životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla i pratećih predmeta vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede
 • Uvoz, izvoz, odnosno tranzit otpada vrši se na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Uvoz opasnog otpada je zabranjen, uz propisane izuzetke, saglasno odredbama – Bazelske konvencije
 • Uvoz, izvoz, odnosno tranzit zaštićenih biljnih i životinjskih divljih vrsta, njihovih delova i derivata vrši se na osnovu isprava koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine
 • Dozvole za izvoz kulturnih dobara izdaje ministarstvo nadležno za poslove kulture, dozvole za izvoz dobara koja uživaju prethodnu zaštitu – Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodna biblioteka Srbije (za publikacije), a dozvole za izvoz dobara koja uživaju prethodnu zaštitu za područje Autonomne pokrajine Vojvodine – Pokrajinski sekretarijat za kulturu
 • Dozvolu za stavljanje u promet lekova, odnosno rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, odnosno odobrenje za uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet i medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva.
kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Vrste dozvola

Dozvola za uvoz, može da se uvede samo radi: zaštite javnog morala, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka, zaštite nacionalne bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih bogatstava, primene posebnih pravila trgovine zlatom i srebrom,

Pročitajte još:  Uvoz Robe Iz Kine - Šta Treba Znati?

Dozvola za izvoz, može da se uvede samo radi:

 • zaštite umetničkog, istorijskog i arheološkog blaga
 • zaštite prirodnih retkosti i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta
 • zaštite nacionalne bezbednosti
 • zaštite neobnovljivih prirodnih bogatstava
 • primene posebnih pravila trgovine zlatom i srebrom

Dozvola za tranzit, može da se uvede samo radi:

 • zaštite života i zdravlja ljudi
 • životinja i biljaka
 • zaštite nacionalne bezbednosti
 • zaštite životne sredine

Kvantitativna ograničenja – kvote

Količinsko ograničenje je najveći ukupan obim pojedine robe, određen po vrednosti ili po količini, koji može da se uveze ili izveze u određenom roku, uključujući i zabranu uvoza ili izvoza. Količinsko ograničenje se raspodeljuje na kvote (kvota: udeo u količinskom ograničenju dodeljen određenom licu ili grupi lica).

Vlada može odrediti količinsko ograničenje uvoza određivanjem uvozne kvote radi otklanjanja poremećaja u platnom bilansu zemlje ili ako se u kratkom vremenu poveća uvoz određene robe, količinski ili u odnosu na domaću proizvodnju i ako taj povećani uvoz nanosi štetu domaćoj proizvodnji.

Kvantitativno ograničenje izvoza može da se uvede privremeno, u cilju sprečavanja kritične nestašice osnovnih proizvoda ili radi ublažavanja posledica takve nestašice u Republici Srbiji. Kvote se raspodeljuju: izdavanjem dozvola na neautomatski način za uvoz, odnosno izvoz dodeljene kvote ili otpisivanjem od strane nadležnog carinskog organa, u momentu carinjenja robe, prema redosledu prihvatanja carinske deklaracije.

Dodeljena kvota je neprenosiva. Kvota se može iskoristiti u roku koji ne može biti duži od godinu dana od dana njene dodele. Broj isporuka tokom roka u kome se kvota može iskoristiti nije ograničen.

Pročitajte još:  TIR Karnet - šta i kako ?

Uslovi za propisivanje količinskog ograničenja

Količinsko ograničenje uvoza može da se uvede kao mera zaštite od prekomernog uvoza, ili platnog bilanasa. Količinsko ograničenje izvoza može da se uvede samo:

 • u slučaju kritične nestašice bitne robe ili potrebe za otklanjanjem posledica takve nestašice, ili
 • radi zaštite neobnovljivih prirodnih bogatstava, ako se ograničavanje izvoza primenjuje uporedo sa ograničavanjem domaće proizvodnje ili potrošnje

Start typing and press Enter to search