Opasne materije obuhvataju i materije i predmete koje mogu biti gotov proizvod, poluproizvod, među proizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad a imaju karakteristike opasnih materija a u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i zagađivanje životne sredine.

Transport opasne (ADR) robe na prvi pogled predstavlja transport klasične robe u međunarodnom transportu, ali za transport opasne robe postoje strogo propisana pravila za prevoz. Međunarodni propisi o transportu opsasne robe se menjaju dvogodišnje. Trenutno je 41 je članica potpisnica ADR konvencije među kojima je i Srbija. Poslednja je pristupila Irska 2006 godine.

ADR roba je definisana u devet klasa. Svaka ADR roba pored klase koju poseduje, takođe poseduje i svoj UN broj po čemu se tačno zna koja je vrsta ADR robe i sve ovo je propisano Evropskim sporazumom o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju i Međunarodnim pravilnikom o prevozu opasnih materija železnicom.

Transportne fime koje se pored konvencionalnog bave i prevozom ADR robe moraju da ispune nekoliko uslova da bi mogle da vrše transport ADR robe u međunarodnom transportu. Uslovi koje transportne firme moraju da ispune da bi se bavile prevozom ADR robe na međunarodnom nivou su sledeći :

 • Da je preduzeće registrovano za obavljanje delatnosti prevoza opasnih materija
 • Raspolaže odgovarajućim prevoznim sredstvima za prevoz opasnih materija
 • Ima stručno osposobljena lica za obavljanje prevoza
 • Ima odobrenje za prevoz opasnih materija
 • Ispunjava uslove za prevoz propisane ADR-om
Pročitajte još:  Carinske povlastice

Prevozna sredstva koja vrše prevoz opasnih materija moraju da budu tehnički ispravna, konstruisana, izrađena, opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima.

Opasne materije mogu samo da prevoze i sa njima rukuju lica koja su za to stručno osposobljena. Osoba koja se bavi prevozom i rukovanjem opasnih materija posle stručnog osposobljavanja dobija dozvolu da može da se bavi pomenutim poslovima na pet godina, posle čega ide na ponovnu proveru znanja i dozvola mu se produžava na isti period.

zbirni transport
kontejnerski transport
kamionski transport
kontejnerski transport

Za firme koje uvoze ili imaju potrebu za uvozom ADR robe veoma je važno da u koordinaciji sa svojim ino partnerom obezbede pravovremene i tačne informacije o vrsti robe, načinima pakovanja kao i klasi i jedinstvenom UN broju kako bi transport mogao da se organizuje po propisima ne ugrožavajući bezbednost ljudi i životne sredine.

Takođe je veoma važno raspitati se preko špeditera i državnih institucija (carine i ministarstava) da li su za uvoz predmetne robe potrebne posebne dozvole ili neka druga vrsta dokumentacije kao i da li roba podleže pregledima na granici, uzorkovanju i sl.

Sve ove informacije su važne kako za samog uvoznika tako i za organizatora transporta kako bi se transport organizovao na efikasan i pouzdan način ne proizvodeći dodatne i ne očekivane troškove.

Klase opasne robe

 • Klasa 1 – eksplozivi (municija, vatromet, ekslozivne materija i sl.)
 • Klasa 2.1 – zapaljivi gasovi (upaljači, gasovi za upaljače i sl.)
 • Klasa 2.2 – ne zapaljivi i ne toksični gasovi (ugljen dioksid, kiseonik, kompresovani vazduh, freon, argon i sl.)
 • Klasa 2.3 – toksični gasovi (gasovi za fumigaciju, hlor i sl.)
 • Klasa 3 – zapaljive tečnosti (bezin,kerozin, boje i lakovi i sl.)
 • Klasa 4.1 – zapaljive čvrste materije (šibice, sumpor puder i sl.)
 • Klasa 4.2 – substance podložne samozapaljivanju (beli ili žuti fosfor i sl.)
 • Klasa 4.3 – roba koja je opasna kad je vlažna (sirovine za proizvodnju acetilenskog gasa i sl.)
 • Klasa 5.1 – oksidatori (neki izbeljivači, hemikalije za bazene i sl.)
 • Klasa 5.2 – organski peroksidi (očvršćivači)
 • Klasa 6.1 – otrovi (pesticidi, poljoprivredni insekticidi i sl.)
 • Klasa 6.2 – zarazne materije (uzorci krvi,septički otpadi, medicinski otpadi i sl.)
 • Klasa 7 – radioaktivni materijali
 • Klasa 8 – korozivne materije (akumulatori, kiseline i sl.)
 • Klasa 9 – razna opasna roba (sva opasna roba koja nije navedena u klase 1-8)

Start typing and press Enter to search