Privremeni uvoz/izvoz regulisan je Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju. Radi pružanja usluga stranim licima i korišćenja usluga stranih lica i u drugim slučajevima kad se roba izvozi, odnosno uvozi sa obavezom vraćanja u određenom roku, u istom ili promenjenom stanju, roba se može privremeno izvoziti, odnosno privremeno uvoziti.

Izuzetno carinarnica može odobriti izvoz, odnosno uvoz robe dobijene preradom, obradom ili doradom i pre privremenog uvoza, odnosno izvoza reprodukcionog materijala potrebnog za proizvodnju te robe, osim poljoprivrednih proizvoda.

Privremeno izvezena roba mora se vratiti u Srbiju ili definitivno izvesti, a privremeno uvezena roba mora se vratiti u inostranstvo ili definitivno uvesti i ocariniti po propisima kojima se uređuje izvoz, uvoz, carinjenje te robe, kao i rokovi privremenog izvoza i uvoza.

Preduzeće i drugo pravno lice može privremeno izvoziti, odnosno uvoziti u zakup opremu radi korišćenja u proizvodnji i radi pružanja usluga. Ugovor o zakupu obavezno sadrži rok trajanja zakupa, a može se predvideti da po isteku ugovornog roka zakupac trajno zadrži privremeno izvezenu, odnosno uvezenu opremu lizing.

Ugovorom o zakupu, odnosno lizingu prenosi se pravo korišćenja opreme uvezene u zakup uz plaćanje naknade (zakupnine), a može se predvideti i obaveza zakupodavca da zakupcu obezbedi nesmetano korišćenje, održavanje i tehničko-tehnološko unapređenje opreme, kao i zamena uvezene opreme novom tehničko-tehnološki savršenijom opremom za vreme trajanja roka zakupa. Privremeni izvoz, odnosno privremeni uvoz opreme u zakup, odnosno lizing odobrava carinarnica.

Privremeno izvezena, odnosno uvezena roba može se upotrebiti samo za namene za koje je privremeno izvezena, odnosno uvezena, a prema rešenju carinarnice koja je izdala odobrenje. Privremeni uvoz ili izvoz odobrava se i u slučaju poslova oplemenjivanja robe (prerada, dorada i obrada). Ovi poslovi mogu da se vrše u više faza i da ih obavlja više preduzeća i drugih pravnih lica, odnosno stranih lica.

kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

Na osnovu odobrenja nadležnog organa, usluga oplemenjivanja može se platiti, odnosno naplatiti u robi koja je data na oplemenjivanje, odnosno koja je oplemenjena. Na izvoz i uvoz robe kojom se plaća, odnosno naplaćuje usluga oplemenjivanja primenjuju se propisi kojima se uređuje redovni izvoz, odnosno uvoz te robe.

Pročitajte još:  Preferencijalno poreklo robe - EUR1

Republička vlada određuje vrstu i namenu privremenog izvoza i uvoza, rokove privremenog izvoza i uvoza po namenama, a može odrediti koja se roba ne može privremeno izvoziti i uvoziti.

Prilikom privremenog uvoza ili izvoza robe izdaje se ATA karnet. Karent ATA (franc./engl. Admission Temporaire / Temporary Admission) je jednostavan međunarodni carinski dokument koji je zasnovan na međunarodnoj Carinskoj konvenciji o ATA karnetu, zamjenjuje nacionalne carinske dokumente za privremeni izvoz, privremeni uvoz i provoz (tranzit) robe, čime se pojednostavnjuje carinski postupak i na taj način olakšava i ubrzava promet određenih kategorija roba.

Prednosti ATA karneta

  • izvozniku ukidaju troškove carine i PDV-a ili polaganja depozita
  • za carinu ATA karnet znači manje administracije i sigurnost da će naplatiti uvozne dažbine ako ne dođe do ponovnog izvoza
  • karneti pojednostavljuju prelazak granice, odnosno omogućavaju izvoznicima i uvoznicima upotrebu samo jednog dokumenta za rešavanje svih carinskih formalnosti

Start typing and press Enter to search