Odredbama Carinskog zakona propisano je, da je carinsko skladište mesto gde se roba može smestiti u skladu sa propisanim uslovima, koje odobri carinski organ i koje je pod carinskim nadzorom. Carinsko skladište može biti javno ili privatno.

Javno skladište je carinsko skladište u kome svako lice može skladištiti robu. Privatno skladište je carinsko skladište namenjeno skladištenju robe držaoca skladišta.

Držalac skladišta je lice kome je carinarnica odobrila da upravlja carinskim skladištem.

Korisnik skladišta je lice koje je prema deklaraciji obavezno da stavi robu u postupak carinskog skladištenja ili lice na koje je korisnik skladišta preneo ta prava i obaveze.

Propisano je da je za upravljanje carinskim skladištem potrebno odobrenje carinskog organa, koje, između ostalog, treba da sadži i uslove za upravljanje carinskim skladištem. Odobrenje se daje na osnovu pisanog zahteva koji lice, koje želi da upravlja carinskim skladištem, treba da podnese nadležnoj carinarnici.

Zahtev mora da sadrži podatke neophodne za davanje odobrenja sa obrazloženjem ekonomskih potreba za njegovo otvaranje i skladištenje robe. Podnosilac zahteva prilaže dokaze da ispunjava uslove propisane u vezi sa: smeštajem određene vrste robe, obavljanjem pojedinih delatnosti ili rukovanjem robom koja se smešta u takvo skladište.

Da bi se na propisan način mogle primeniti odredbe o postupku carinskog skladištenja, moraju se ispuniti sledeći uslovi: carinsko skladište treba da bude zatvorena prostorija ili ograđeni prostor, namenjen za smeštaj, nadležni carinski organ za davanje odobrenja za upravljanje carinskim skladištem je carinarnica, uz zahtev za otvaranje carinskog skladišta podnosilac mora da priloži sledeću dokumentaciju:

  • dokaz o pravnom osnovu za korišćenje prostorija, odnosno prostora namenjenih za carinsko skladište (pravo svojine, zakup i dr.)
  • skicu sa tehničkim opisom prostorija, odnosno prostora, namenjenih za carinsko skladište
  • dokaz o registraciji podnosioca zahteva u odgovarajućem registru, a u slučaju da je podnet zahtev za otvaranje javnog carinskog skladišta i dokaz o registraciji podnosioca zahteva za obavljanje poslova skladištenja robe
  • dokaz o poreskom identifikacionom broju (PIB) i o broju važećeg žiro računa
  • akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da su ispunjeni posebni uslovi, ako su za skladištenje određene robe propisani takvi posebni uslovi
  • izjava da su obezbeđene prostorije i inventar neophodni za sprovođenje mera carinskog nadzora i carinjenje robe u carinskom skladištu
kamionski transport
kontejnerski transport
avionski transport
zbirni transport
kontejnerski transport

U postupku davanja odobrenja za otvaranje carinskog skladišta, carinarnica obrazuje komisiju koja pregledom priložene dokumentacije i prostorija (odnosno prostora) namenjenih za carinsko skladište, utvrđuje da li dokumentacija odgovara činjeničnom stanju, da li su prostorije podesne za smeštaj carinske robe i da li su obezbeđeni uslovi za sprovođenje mera carinskog nadzora.

Pročitajte još:  Šta je EORI broj i kakve ima veze sa kompanijama u Srbiji?

Komisiju imenuje upravnik carinarnice, a čine je predsednik komisije i dva člana. Nakon pregleda dokumentacije i prostorija, komisija o svom nalazu sastavlja zapisnik u tri primerka, od kojih dva zadržava carinarnica, a treći se dostavlja podnosiocu zahteva. Na osnovu pismenog zahteva za otvaranje carinskog skladišta i nalaza komisije, carinarnica donosi rešenje.

Carinsko skladište mora biti obeleženo tablom za natpisom “Carinsko skladište” i nazivom držaoca skladišta.

Carinarnica može odrediti da svaki ulaz u carinsko skladište mora biti pod neposrednim carinskim nadzorom, uključujući tu i suključarstvo, koje podrazumeva da se ulaz u u carinsko skladište obezbeđuje sa dve brave, pri čemu ključ od jedne brave drži carinski organ, a ključ od druge brave držalac carinskog skladišta.

Ako se držalac carinskog skladišta ne pridržava obaveza propisanih Carinskim zakonom ili propisom donetim na osnovu tog zakona, carinarnica može privremeno da zatvori carinsko skladište i da odredi rok u kome se utvrđeni nedostaci moraju otkloniti. Ako držalac carinskog skladišta ne ukloni utvrđene nedostatke u određenom roku, carinarnica donosi rešenje o trajnom zatvaranju carinskog skladišta.

Važno je napomenuti da se shodno odredbama Carinskog zakona prava i obaveze držaoca skladišta mogu, uz saglasnost carinskog organa, preneti na drugo lice. Odobrenje za upravljanje carinskim skladištem može se izdati samo licima sa sedištem ili prebivalištem u Republici Srbiji.

Start typing and press Enter to search